Khải Hưng Corp hỗ trợ một phần kinh phí để UBND Phường An Khánh (Quận 2) tổ chức chương trình Trung Thu cho các em nhỏ.

Khải Hưng Corp hỗ trợ một phần kinh phí để UBND Phường An Khánh (Quận 2) tổ chức chương trình Trung Thu cho các em nhỏ.

Khải Hưng Corp hỗ trợ một phần kinh phí để UBND Phường An Khánh (Quận 2) tổ chức chương trình Trung Thu cho các em nhỏ.

Khải Hưng Corp hỗ trợ một phần kinh phí để UBND Phường An Khánh (Quận 2) tổ chức chương trình Trung Thu cho các em nhỏ.

Both comments and trackbacks are currently closed.